PRIMARIA ORASULUI HATEG

ROMANIA   JUDETUL  D

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi

29 octombrie 2012  în şedinţa ordinară

Consiliului  Local  Haţeg

 

             Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.452/2012, în temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare.

            Se aprobă cu 16 voturi pentru.                                             

            D-l consilier Demian Viorel, preşedinte de şedinţă declară şedinţa statutară fiind prezenţi un număr de 16 consilieri din 17.    

          Lipseşte d-na consilier Moisoni Ana-Lia.

 

             La şedinţă participă de drept:

Marcel-Adrian Goia - Primarul oraşului Haţeg

Valentin Pasconi      - Secretarul oraşului Haţeg

 

             Participă ca invitaţi :

Monica Martinesc - inspector,comp.administraţie publică locală

Ovidiu Georgeoni - inspector,comp. buget-contabilitate

Adrian Onica        -  consilier juridic

Robert Chiper       -  inspector,serviciu de cadastru şi agricultură

Sabin Prejban        -  inspector,comp.achiziţii publice

Simona Babău       -  director exec.SPAS

Graţiela Tămăşan  -  director tehnic executiv

Raul Farc              -   inspector, SPCLEP

Florin Mihuţiu      -  arhitect şef

Gabriela Mihuţiu   -  şef birou ADPP

Eugen Mariş           - director SC Bucura Prest SA Haţeg

Mircea Dragota      - delegat sătesc

Sergiu  Coman      -  delegat  sătesc

 

Dl. Preşedinte de şedinţă, propune spre aprobare următoarea Ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Haţeg prin validarea modificarilor aduse acestuia prin Dispozitia primarului orasului Hateg nr.441/2012.

                                                                                                           Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62086, nr.cadastral 62086 ,în suprafaţă de 436 mp din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local.

Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Unităţii locale de sprijin din componenţa Centrului local de combatere a bolilor.

                                                                                                           Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

4.Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuinţe sociale prin reabilitarea unor

construcţii existente.

                                                                                                 Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local.

                                                                                                  Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii, prin acte aditionale, a contractelor de concesiune prevăzute în anexă.

                                                                                                 Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62176, nr.cadastral 62176 ,în suprafaţă de 10 mp din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local

                                                                                                     Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de actiune pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.                                                                                                                   

                                                                                                      Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe lunare de întreţinere datorată de părinţi/reprezentanţi legali ai copilului care beneficiază de serviciile Creşei oraşului Haţeg.

                                                                                                      Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului juridic al acordarii ajutoarelor de urgenţă, in alte situatii deosebite decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                                                       Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Haţeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului şi

de Urbanism de pe lângă Primăria oraşului Haţeg.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE  LACAS DE CULT SI IMPREJMUIRE ’’oraşul Haţeg, str.Victor Bontescu ,nr.3, judeţul Hunedoara.                                 

                                                                                                        Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării şi completării Hotărârii  nr.42/2009.                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului intravilan înscris  în CF nr.10  Haţeg , nr. top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4, în suprafaţă tabulară de 13439 mp.

                                                                                                 Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ  FAMILIALĂ  P+M“ Hateg, str.1 Mai, Judeţul Hunedoara.

                                                                                             Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg    

17. Proiect de hotărâre privind constatarea că terenul în suprafaţă de 1115 mp, înscris în CF Nr.1 Silvaşu de Sus, nr.cadastral 2171 , se află pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg.

                                                                                             Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activităţile de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinere domeniul public, din cadrul Serviciului de salubrizare

al oraşului Haţeg.

                                                                                             Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinerea domeniului public, ce vor fi practicate de către SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012.

                                                                                             Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

20. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului/m.c. la gunoiul menajer ce va fi practicat de

catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012.

                                                                                             Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

21. Proiect de hotărâre privind Completarea şi Modificarea Programului anual al Achiziţiilor publice, aprobat prin  Hotărârea nr.11/2012.

                                                                                              Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către S.C. APAPROD SA – operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a STAŢIEI DE EPURARE- oraş Hateg.

                                                                                             Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

 

 

 

 

   D-l preşedinte Demian Viorel, propune introducerea pe ordinea de zi  a următorului punct:

23.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012.

                                                                                                    Iniţiator:Primarul oraşului Haţeg

24. D-l consilier Prială Andrei propune introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse.

 

           Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerile  făcute.

           Se  aprobă  cu 16 voturi pentru.                                                                                                                                                  

           La punctul unu din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-l Georgeoni Ovidiu    -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.109/2012.

La punctul doi din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-l Chiper Robert    -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – este cel pentru nea  Klein?.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre .

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru 

Se adoptă Hot. Nr.110/2012.

La punctul trei din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-l Chiper Robert     -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

           D-l consilier Timiş Nicolae – ce boli, care boli?. Trebuia ceva din care să rezulte zona sanitar-veterinară sau ce este. Era  normal şi firesc să se treacă .

            D-l Primar – aşa era şi în vechea hotărâre.

            D-l consilier Timiş Nicolae – nu vă mai luaţi după cele vechi?

            D-l Chiper Robert – specific eu, boli sanitar-veterinare.

             D-l consilier Timiş Nicolae – stai jos, că nu te-a întrebat nimeni pe tine, nu mai specifica.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.111/2012.

La punctul patru din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-na Mihuţiu  Gabriela  -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuţii:

            Nu sunt.

 

 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.112/2012.

La punctul cinci din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

           D-l  Georgeoni Ovidiu   -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier  Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre  pe articole. Art.1-3

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.113/2012.

La punctul şase din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-na Mihuţiu Gabriela     -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier  Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – sunt generatoare de profit. Cabinetele medicale sunt făcute pe SRL, dacă le luaţi balanţa nu este chiar aşa, nu este o activitate socială. Activitate socială este la primărie, 50% reducere este foarte mult. Te sperii ce venituri sunt acolo, puteţi să le reduceţi, este punctul meu de vedere. Dacă ne raportăm  la dentişti ei într-adevăr sunt mai amărâţi, Votaţi cum vreţi, nu este corect.  La medicii de familie se plăteşte orice, adeverinţele, totul costă. De acord, să le reduci cu 6%,dar nu 50%.  Veniturile lor sunt foarte mari, noi nu câştigăm pe lună cât câştigă ei. Uitaţi-vă şi îmi veţi da dreptate, generează profit, rămân şi cu 110 milioane/lună. Ne supunem majorităţii, dar eu mă abţin.            

            Se supune la vot proiectul de hotărâre  pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere.

Se adoptă Hot. Nr.114/2012.

            La punctul şapte din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-na Mihuţiu Gabriela -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate. 

            Discuţii :

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.115/2012.

La punctul opt din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-na Babău Simona -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.           

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. pe articole. Art.1-4

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.116/2012.

La punctul nouă din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-na Babău Simona-  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – nu este corect să plătească integral/zi/lună,dacă nu vine toată luna. Mi se pare corect dacă vine 10 zile, să plătească pentru 10 zile, nu sunt de acord cu alin.2 . Sunt oameni amărâţi.

            D-na Babău Simona – taxa de hrană aşa se plăteşte, taxa de întreţinere este altceva.S-a făcut un deviz estimativ de către Direcţia tehnică.

           D-l consilier Timiş Nicolae – ştiu Simona, nu trebuie să-mi spui, oricum nu acoperă cheltuielile.

            D-na Babău Simona – va suporta primăria o parte din cheltuieli.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  15 voturi pentru şi 1 abţinere.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere.

Se adoptă Hot. Nr.117/2012.

             La punctul zece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-na Babău Simona -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.           

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 5

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.118/2012.

La punctul unsprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-l  Farc Raul  - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Zepa Aurel - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.119/2012.

           La punctul doisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l Mihuţiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Ciorbă Emil – aş avea o propunere preşedintele comisiei de urbanism din cadrul consiliului local nu trebuie să facă parte din această comisie ?.

           D-l consilier Timiş Nicolae – nu este adevărat, te dublezi în două comisii.

           D-l consilier Lăţug Gelu – oricum trece prin comisia noastră, noi propunem consiliului, după ce ne dăm avizul.

           D-l consilier Timiş Nicolae -  puneţi-l pe Emil, să fie în două comisii.

 

 

 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.120/2012.         

           La punctul treisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l Mihuţiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – sunt de acord, dar să nu depăşească  penticostalii.

            D-l viceprimar Demian Viorel – ca şi înălţime sau ce ?.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.121/2012.          

            La punctul paisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l Onica Adrian - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Ştefoni Sebastian – cine este Basarabă Petru ?

            D-l viceprimar Demian Viorel – un cetăţean, lucrează la BCR.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 4

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.122/2012.          

           La punctul cincisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l  Chiper Robert  - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.123/2012.          

            La punctul şaisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l Mihuţiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.124/2012.          

           La punctul şaptesprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l Chiper Robert - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu- prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Ciorbă Emil – al cui a fost terenul ?.

            D-l consilier Timiş Nicolae – tu crezi că te lămureşte cineva ?

            D-l Secretar – a aparţinut comunei Silvaşu Superior, care în prezent este sat aparţinător oraşului Haţeg.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre.

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.125/2012.          

            La punctul optsprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- na Tămăşan Graţiela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – să nu uitaţi că maşina este a primăriei. Tăiat gard viu 260 lei/vechi/mp nu se poate, utilajele sunt ale noastre.

             D-l Viceprimar Demian Viorel – îşi vor cumpăra utilaje.

            D-l consilier Timiş Nicolae – cu ce , vreţi să-i daţi bani la Mariş. Plantat flori se făcea cu echipa de aici. Am avut o ofertă în primăvară pentru plantat cu 30 lei.

            D-l consilier Ciorbă Emil – sunt preţurile maximale.

            D-l consilier Timiş Nicolae  - sunt multe,multe de spus.

            D-l Viceprimar Demian Viorel - nu o să-i dăm mai mult decât a primit până în prezent.

            D-l Mariş Eugen, director SC Bucura Prest-  daţi-mi voie să vă explic cum s-a ajuns la aceste preţuri, personalul aferent acestor activităţi este format din 30 de persoane, iar pentru a intra în legalitate urmare a controlului curţii de conturi am fost obligaţi să stabilim aceste tarife pentru a justifica salariile  alocate de către consiliu local.

          D-l Viceprimar Demian Viorel – aceste sume acoperă doar salariile.

           D-l consilier Timiş Nicolae – TVA-ul de-a moaca.

           D-l Mariş Eugen, director SC Bucura Prest – este societatea consiliului local.

           D-l consilier Timiş Nicolae- ce proşti sunt unii, ce deştepţi sunteţi voi. Vă spun nişte lucruri adevărate, în campanie făceaţi talente.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre .

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru şi 2 abţineri.

Se adoptă Hot. Nr.126/2012.  

D-l consilier Timiş Nicolae – d-na Micloşoni nu avea voie să voteze.

D-na  consilier  Micloşoni Dana- nu am votat, m-am abţinut.

D-l consilier Timiş Nicolae – abţinerea este tot un vot.

D-l Secretar – a spus că se abţine şi la următoarele două nu va vota.

            La punctul nouăsprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- na Tămăşan Graţiela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 4

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru şi 1 abţinere

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

           Se aprobă  cu  14 voturi pentru şi 1 abţinere

Se adoptă Hot. Nr.127/2012.

            D-na  consilier  Micloşoni Dana- nu a votat.             

            La punctul douăzeci din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- na Tămăşan Graţiela  - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – vin şi eu cu o ofertă cu preţuri mai mici, aici nu este reducere de 20%.

           D-l Mariş Eugen, director SC Bucura Prest – este şi TVA-ul inclus.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 4

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru şi 1 abţinere

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru şi 1 abţinere

Se adoptă Hot. Nr.128/2012. 

D-na  consilier  Micloşoni Dana- nu a votat.                      

            La punctul douăzecişiunu din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- l Prejban Sabin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu- prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre

.           Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se adoptă Hot. Nr.129/2012.          

            La punctul douăzecişidoi din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D- na Tămăşan Graţiela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            D-l consilier Timiş Nicolae – a-ţi stabilit redevenţa ?. Cât trebuie să plătească ?.

            D-l Primar -  este prevăzut în contractul de delegare.

            D-l consilier Timiş Nicolae – nu era prevăzut, trebuia să stabiliţi o sumă, nu să le daţi pe gratis. Stabiliţi, o parte merge la împrumut şi o parte la fondul de dezvoltare. Investiţia este făcută de noi.

            D-l consilier Lăţug Gelu – noi, cei trei consilieri de la Apa Prod nu votăm acest punct                  ( Lăţug,Zepa,Onescu).

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  13 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 13 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.130/2012.   

 D-nii consilieri Lăţug Gelu, Zepa Aurel,Onescu Dorel, nu au votat.           

            La punctul douăzecişitrei din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.

            D-l  Georgeoni Ovidiu - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuţii:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 3

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.131/2012.          

            La punctul douăzecişipatru din ordinea de zi, Diverse, punct introdus pe ordinea de zi de către d-l consilier Prială Andrei.

           D-l consilier Timiş Nicolae -  să facă Andrei, o slujbă.

           D-l consilier Prială Andrei - s-a prezentat un grup de cetăţeni cu dorinţa de a activa în cadrul Clubului Sportiv la Secţia de tir.

           D-l consilier Ştefoni Sebastian - se aud tot felul de discuţii cu privire la RMN-ul de la spital că s-ar închide. Să facem ceva, punem toţi bani mână de la mână.

            D-l Primar -  nu se poate finanţa , d-stră  hotărâţi în consiliu local.

            D-l consilier Ştefoni Sebastian – contractul nu se poate face decât dacă este un medic radiolog care nu are contract cu casa de asigurări.

            D-l Primar - am vorbit şi cu cei de la spitalele din Orăştie şi Simeria, pentru a ne trimite pacienţi .

           D-l consilier Timiş Nicolae – este cel mai performant din judeţ, funcţionează 24 de ore din 24.   Oricum ,funcţionează tot timpul indiferent că are pacienţi sau nu, este un băiat acolo. Noi, am tratat cu neurologul de la Simeria ne trimitea zilnic 5- 6 pacienţi. Nu doresc ca cineva să aibă nevoie. Se poate vedea cât s-a produs şi cât s-a cheltuit.S-a spus că s–au găsit 40 de lei în cont , nu trebuie să găseşti nici un leu la spital. Trebuia să las un sac cu bani şi cheia, numai să-i luaţi.

 

    

 

Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       SECRETAR,               

                DEMIAN VIOREL                                             PASCONI VALENTIN

 

 

 

 

 

                                                                                               Întocmit,

                                                                                      Martinesc Monica