PRIMARIA ORASULUI HATEG

ROMANIA   JUDETUL  D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDINTA  DIN  DATA  DE

 

29  OCTOMBRIE  2012 

 

Text Box:                                                             

 


              

JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            	                              
HOTĂRÂREA NR.109/2012
privind rectificarea bugetului local al oraşului Haţeg prin validarea modificarilor aduse acestuia prin Dispozitia primarului orasului Hateg nr.441/2012

      Consiliul local al oraşului Haţeg,judeţul Hunedoara ;
     Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune rectificarea 
bugetului local al oraşului Haţeg prin validarea modificarilor aduse acestuia prin Dispozitia primarului orasului Hateg nr.441/2012; 
	Avand in vedere:
Dispozitia primarului orasului Hateg nr.441/2012 ;
Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara nr. 796/2012;
Raportul direcţiei economice nr.9504/2012 şi Avizul rezultat din raportul comisiei de 
specialitate al Consiliului local Nr.10326/2012  ;
In conformitate cu prevederile OG nr.13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2012, precum şi ale art. 19 alin.2 coroborat cu art. 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.”a”, art.45 alin.2 lit.”a”si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       
                           HOTĂRĂŞTE :
 Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al oraşului Haţeg prin validarea modificarilor aduse 
acestuia prin Dispozitia primarului orasului Hateg nr.441/2012, după cum urmează:
 Influenţa asupra veniturilor este de + 3.230 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole:
11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” + 3.230 mii lei.
37.02.03 “Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” – 1.988 mii lei;
37.02.04 “Varsaminte din sectiunea de functionare” + 1.988 mii lei.
Influenţa asupra cheltuielilor este de +3.230 mii lei şi se reflectă la următoarele capitole:
74.02 „Protecţia mediului” + 1.988 mii lei, din care titlul 71 „Active nefinanciare” +1.988 mii lei;
84.02 „Transporturi” + 1.242 mii lei, din care titlul 20 „Bunuri şi servicii” +1.242 mii lei.
Art. 2. Modificările intervenite în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2012 se regăsesc în anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotarare se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, DGFP Hunedoara, Direcţiei economice, compartimentului Administratie publica locala.
    Hateg, 29 octombrie 2012
  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                             Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                         
HOTĂRÂREA NR. 110/2012
 privind aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62086, nr.cadastral 62086 ,în suprafaţă de 436 mp din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local


Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara ;
        Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62086,nr.cadastral 62086,în suprafaţă de 436 mp din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local;
       Având în vedere Avizul Serviciului pentru cadastru şi agricultură şi Biroului ADPP înregistrat sub nr.8530/2012 din care rezultă că acest teren nu face obiectul dispoziţiilor art.26 si   art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului Nr.8393/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Nr.10327/ 2012 ;
         În temeiul dispoziţiilor art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art.36 alin.2 lit. „c”,alin.5 lit.”a”, art. 45 alin.3 şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

                        H O T Ă R Ă Ş T E :


       Art.1. Aprobă trecerea terenului intravilan înscris în CF Nr. 62086, nr.cadastral 62086 ,în suprafaţă de 436 m din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local.
       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Biroului ADPP, Serviciului pentru cadastru şi agricultură şi Compartimentului administraţie publică locală.

Hateg, 29 octombrie 2012

   PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN


                           Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                          		                            			                             
                             HOTARAREA NR.111/2012
privind reorganizarea Unităţii locale de sprijin din componenţa Centrului local de combatere a bolilor

      Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;     
      Examinând expunerea de motive a Primarul oraşului Haţeg prin care se propune 
reorganizarea Unităţii locale de sprijin din componenţa Centrului local de combatere a bolilor; 
 Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului Nr.8528/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Nr.10322/2012;  
        In temeiul dispoziţiilor art.26 alin.5 indice 1 lit.”c” din O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.3, art.45 alin.1, art. 115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

HOTĂRĂŞTE: 

       Art.1. Aprobă reorganizarea Unităţii locale de sprijin din componenţa Centrului local de 
combatere a bolilor , în următoarea componenţă:
     Preşedinte: 1.Goia Marcel-Adrian, primarul oraşului Haţeg
      Membrii: 2.Demian Viorel, viceprimarul oraşului Haţeg
               3.Pasconi Valentin, secretarul oraşului Haţeg
               4.Badea Rodica, director Colegiul Naţional “I.C Brătianu” Haţeg
               5.Dăbucean Diana, director Şcoala gimnazială”Dr.Valeriu Popovici” Haţeg                   
               6.Dragomir Emanuela, director Şcoala gimnazială ” Ovid Densuşianu”Haţeg                         
               7.Iordache Radu, medic veterinar zonal
               8.Iacob Iosif-Eugen, medic veterinar circa sanitar-veterinară Haţeg
      Secretar: 9.Iacob Eugen-Georgel,medic veterinar în cadrul serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură-Primăria Haţeg.
      Art.2. Se Abrogă Hotărârea Consiliului Local Nr.57/2010.      
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului pentru cadastru şi agricultură, Compartimentului Administraţie publică locală . 

    Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN
                      
                              Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            	                              
HOTĂRÂREA NR.112/2012
privind constituirea fondului de locuinţe sociale prin reabilitarea unor construcţii existente 

Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune constituirea fondului de locuinţe sociale prin reabilitarea unor construcţii existente, ca urmare a numarului foarte mare de cereri privind inchirierea unor astfel de locuinte; 
	Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.9066/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10323/2012;
In conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 si 3, art. 39 din Legea nr.114/1996 privind locuintele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si cu art. 20 alin.1 din HG nr. 1275/2000 privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare:
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit. ,,d’’, alin. 6 lit. ,,a’’ pct. 2, art. 45 alin. 1 si art.115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

          HOTĂRĂŞTE :

      Art.1. Se constituie fondul de locuinţe sociale prin reabilitarea unor construcţii existente, in vederea închirierii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art.2. Se constata ca locuintele sociale prevăzute în anexa la prezenta hotarare se regasesc in inventarul domeniului public al orasului Hateg, figurand în anexa 10 la HG nr.1352/2001 la pozitiile nr. 339, 342 şi 425.                 
     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Biroului ADPP , Compartimentului Administraţie publică locală . 

Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN
                    
                 
                          Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                              

HOTĂRÂREA NR.113/2012
privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri
publice pentru activităţi nonprofit de interes local

	Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local;
	Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.8087/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10328/2012;
In conformitate cu Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; art. 4, alin. (2), lit. „a” – h şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.1470/ 12.12.2002, privind apobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, cu modificările şi completările ulterioare;
	In temeiul 36 alin. 2 lit. "d", alin.6 lit. ,,c”, ale art.45 alin 1, şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

          HOTĂRĂŞTE :

      Art.1.Se aproba regimul finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Regulamentului regimului finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local, prevazut in anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
     Art.2. Se aproba ghidul şi documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte pentru finanţarea din fonduri publice nerambursabile a cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
     Art.3. Primarul orasului Hateg, prin intermediul Directiei economice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
     Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Directiei economice, Compartimentului Administraţie publică locală . 

Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN


                              
                           Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                              
HOTĂRÂREA NR.114/2012
privind aprobarea modificarii, prin acte aditionale, a contractelor de concesiune prevăzute 
în anexă
	Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune aprobarea modificării, prin acte adiţionale, a contractelor de concesiune prevăzute în anexa, încheiate între oraşul Haţeg prin Consiliul local, reprezentat de primarul oraşului Haţeg şi titularii cabinetelor medicale situate în Policlinica oraşului Haţeg, ca urmare a solicitărilor acestora de a se reduce redevenţa stabilită ca şi contraprestaţie pentru folosinţa acestor cabinete medicale, intrucat aceasta este foarte mare prin raportare la activitatea medicală, desfaşurată în aceste spaţii, o activitate de interes public ce are un caracter socio-uman şi care nu poate fi catalogată ca fiind o activitate economică, generatoare de profit. 
Avand in vedere:
memoriile medicilor de familie inregistrate sub nr.2/4532/2012, nr. 9064/2012, raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.9065/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10329/2012.
Analizand:
Hotararea Consiliului local Hateg nr.25/2009 privind concesionarea prin licitatie publica a 
cabinetelor medicale situate in cladirea spital ;
Contractele de concesiune bunuri proprietate publica nr.2/196/2011; nr.2/2444/2009; 
nr.2/2443/2009; nr. 2/195/2011; nr.2/194/2011, nr. 2/197/2011; nr.2/2442/2009; nr. 2/2441/2009; nr. 2/2441/2009; nr. 2/2439/2009, nr.2/2438/2009;
In conformitate cu prevederile art.16 si 17 din Contractele de concesiune, aratate la aliniatul precedent, cu privire la posibilitatea modificarii contractelor, cu acordul ambelor parti, prin acte aditionale semnate de partile contractante; 
	In temeiul dispozitiilor art. 10, art. 36 alin. 2 lit. "c", alin.5 lit. ,,a”, ale art.45 alin 3, şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
          HOTĂRĂŞTE :
    Art.1. Se aproba modificarea prin acte aditionale, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, incheiate intre oraşul Haţeg prin Consiliul local reprezentat de primarul oraşului Haţeg şi titularii cabinetelor medicale situate în Policlinica oraşului Haţeg, in sensul reducerii redeventei la tariful de 4,0 euro/mp, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare..
   Art.2. Se imputerniceste Primarul orasului Hateg, d-l Goia Marcel Adrian, sa semneze actele aditionale de modificare a contractelor de concesiune.
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Biroului ADPP, Direcţiei economice, persoanelor interesate si Compartimentului Administraţie publică locală . 

Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                        Adoptată prin vot liber cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere

                             
                             

JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                         
HOTĂRÂREA NR.115/2012
 privind aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62176, nr.cadastral 62176 ,în suprafaţă de 10 mp din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local


Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara ;
        Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62176 , nr.cadastral 62176, în suprafaţă de   10 mp din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local;
       Având în vedere Avizul Serviciului pentru cadastru şi agricultură şi Biroului ADPP înregistrat sub nr.9738/2012 din care rezultă că acest teren nu face obiectul dispoziţiilor art.26 si art. 36 alin. 1 din Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului Nr.9737/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Nr.10330/ 2012 ;
         În temeiul dispoziţiilor art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art.36 alin.2 lit. „c”,alin.5 lit.”a”, art. 45 alin.3 şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

                   H O T Ă R Ă Ş T E :


       Art.1. Aprobă trecerea terenului intravilan înscris în CF Nr. 62176, nr.cadastral 62176 ,în suprafaţă de 10 m din domeniul public al oraşului Haţeg, în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului Local.
       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Biroului ADPP şi Compartimentului administraţie publică locală.

Hateg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                         Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
    
                        


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                              

HOTĂRÂREA NR.116/2012
privind aprobarea planului local de actiune pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor


	Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune aprobarea planului local de actiune pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor;
	Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.8937/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10324/2012;
In conformitate cu HG nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
	In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 2 lit. "b", alin.4 lit. ,,e”, ale art.45 alin 1, şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

          HOTĂRĂŞTE :

     Art.1.Se aprobă planul local de actiune pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, conform Anexei Nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
     Art.2.Se aprobă constituirea grupului de lucru local pentru implementarea planului local de actiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, conform Anexei Nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
      Art.3.Se aprobă, constituirea grupului de initiativa local, conform Anexei Nr.3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
     Art.4.Primarul orasului Hateg, prin intermediul Serviciului Public de Asistenta Sociala va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
     Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie publică locală, Serviciului Public de Asistenta Sociala si prin grija acestuia tuturor persoanelor interesate. 
Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                      SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                         Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
          


      
JUDETUL HUNEDOARA 
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL

                          HOTĂRÂREA NR.117/2012
     privind stabilirea unei taxe lunare de întreţinere datorată de părinţi/reprezentanţi legali ai copilului care beneficiază de serviciile Creşei oraşului Haţeg


  Consiliul local al orasului Hateg, judetul Hunedoara;     
       Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune stabilirea unei taxe lunare de întreţinere datorată de părinţi/reprezentanţi legali ai copilului care beneficiază de serviciile Creşei oraşului Haţeg;
        Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Nr.9011/2012 şi a Avizului rezultat din raportul comisiei de specialitate al consiliului local Nr.10331/2012.     
        In temeiul dispoziţiilor art.8 alin.1 lit.”c”, art.9 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. 2 lit.”d”, art.45 alin.1 şi art.115 alin 1 lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            
                                HOTĂRĂŞTE:


       Art.1.(1) Se stabileşte o taxă lunară de întreţinere datorată de părinţi/reprezentanţi legali ai copilului care beneficiază de serviciile Creşei oraşului Haţeg, în cuantum de 4 lei/zi/beneficiar, taxă ce reprezintă o parte din cheltuielile de gospodărire,obiecte de inventar,echipament, materiale igienico-sanitare. 
            (2) Taxa de întreţinere se plăteşte integral/zi/lună, fără a fi luată în calcul prezenţa zilnică a copilului în creşă.
            ( 3) Alte cheltuieli de întreţinere se vor suporta din bugetul local.
       Art.2. Se Abrogă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg Nr.125/2010.
       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Direcţiei economice, compartimentului Administraţie Publică Locală . 

Hateg,29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                         Adoptată prin vot liber cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere

                             


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            	                              
HOTĂRÂREA NR.118/2012
privind aprobarea regimului juridic al acordarii ajutoarelor de urgenţă, in alte situatii deosebite decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg,prin care se propune aprobarea regimului juridic al acordarii ajutoarelor de urgenta in alte situaţii decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
	Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.8499/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10325/2012;
In conformitate cu:
art. 28, alin.2-5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile 
si completarile ulterioare;
art.41 - 48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 11 lit. ,,c’’ , art. 15 alin.3 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale;
Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată;
O.U.G. nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ; 
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit. ,,d’’, alin. 6 lit. ,,a’’ pct. 2, art. 45 alin. 1 si art.115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

          HOTĂRĂŞTE :

      Art.1. Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul/ resedinta în orasul Hateg care se incadreaza in una din situatiile deosebite, aratate in anexa 1 la prezenta hotarare, altele decat cele expres prevazute la art. 28. alin. 2 din Legea nr. 416/ 2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 
     Art.2. Ajutoarele se vor acorda doar o singura dată într-un an calendaristic in cuantum de pana la 1.000 lei, cu urmarirea finalitatii acordarii ajutorului de urgenta si impactul asupra familiei . 
     Art.3. Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa nr.1, ajutoarele de urgenţă se vor acorda în baza anchetei sociale, precum şi a documentelor justificative, conform metodologiei din anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.        
     Art.4. Primarul orasului Hateg, prin intermediul Serviciului Public de Asistenta Sociala va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
     Art.5. Se abroga Hotararea nr.101/2006
     Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului Public de Asistenta Sociala, Compartimentului Administraţie publică locală . 

Haţeg,29 octombrie 2012


  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN
                        
                     Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 

                                   
                             JUDETUL HUNEDOARA
                                ORASUL HATEG
                                CONSILIUL LOCAL

                           		                            			                             
HOTĂRÂREA NR.119/2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Haţeg.                                                                                                            


       Consiliul local al oraşului Hateg;
 	 Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Haţeg.                                                                                                            
	 Având în vedere Avizul Direcţei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Nr.3479401/2012, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.9054/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10339/2012;
	In temeiul dispoziţiilor art.9 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi ale art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.12, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          HOTĂRĂŞTE :

       Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Haţeg, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Se Abrogă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg Nr.1/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Haţeg.                                                                                                                                                                                                              
      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanelor Haţeg, Compartimentului Administraţie publică locală . 

  Haţeg, 29 octombrie  2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN                         Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
            


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                          		                            			                             
                             HOTARAREA NR. 120/2012
privind reorganizarea Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă Primăria oraşului Haţeg

       Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;     
      Examinând expunerea de motive a Primarul oraşului Haţeg prin care se propune reorganizarea 
Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă Primăria oraşului Haţeg. 
       Având în vedere Adresa nr.635/22.08.2012 a Filialei teritoriale Hunedoara -Ordinul Arhitecţilor din România;
 Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului Nr.8480/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Nr.10341/2012;  
        In temeiul dispoziţiilor art.37 din Legea nr.350/2011 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.9,art.45 alin.2, art. 115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
HOTĂRĂŞTE: 

       Art.1. Se reorganizează Comisia tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism de 
pe lângă Primăria oraşului Haţeg, în următoarea componenţă:
     Preşedinte: 1. Demian Viorel, viceprimarul oraşului Haţeg
      Membrii:  2.arh. Popa Ilie Ilisie - membru Registru Urbaniştilor din România             
               3. arh.Rugescu Alexandru - membru Registru Urbaniştilor din România             
               4. ing.Andrei Emil- specialist construcţii Civile,Industriale,Agricole 
               5. ing.Damian Florin- proiectant autorizat instalaţii 
               6. ing.Ghenciu Doru - director executiv Asociaţia Intercomunală Tara         
                 Haţegului 
               7.Sbuchea Florin - reprezentant SC Apa Prod SA – CO Haţeg
 Secretar comisie:8. Mihuţiu Florin – arhitect şef al oraşului Haţeg   
      Art.2. Se Abrogă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg Nr.110/2008.      
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului  oraşului Haţeg , Serviciului pentru cadastru şi agricultură, Compartimentului Administraţie publică locală .
    Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN
                 
                       Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.121/2012
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE LACAS DE CULT SI IMPREJMUIRE ’’oraşul Haţeg, str.Victor Bontescu ,nr.3, judeţul Hunedoara
     Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;
    Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE LACAS DE CULT SI IMPREJMUIRE ’’, oraşul Haţeg, str.Victor Bontescu , nr.3, judeţul Hunedoara;  
      Având în vedere:
 Avizul tehnic nr.3/2012, al Arhitectului şef a oraşului Haţeg;
 Raportul informarii si consultarii publicului, inregistrat sub nr. 7027/12.09.2012, însotit 
de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului – Arhitect sef, înregistrat sub nr.7028/12.09.2012;
 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului 
Nr.8556/2012 si avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local           Nr.10342/2012;
    -  Avizul nr.39/2012 al Consiliului Judeţean Hunedoara, Arhitect Şef ;
      In conformitate cu prevedrile art. 5 alin.1 si art.12 din Metodologia aprobata prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 si a Hotararii Consiliului local      nr. 34/2011. 
   In temeiul dispoziţiilor Anexei nr.1 cap. B pct.14 col.3 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale art. 36 alin. 2 lit. ,,c’’, alin. 5 lit. ,,c’’, art.45 alin.2 lit. ,,e’’, art.115 alin.1 lit. ,,b’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 ,republicata cu modificările si completările ulterioare.
                              HOTĂRĂSTE:
       Art.1.Insuseste raportul informarii şi consultarii publicului, înregistrat sub              nr.7027/12.09.2012, însotit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului – Arhitect sef, înregistrat sub nr.7028/12.09.2012.
       Art.2. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE LACAS DE CULT SI IMPREJMUIRE’’, oraş Haţeg , str.Victor Bontescu ,nr.3, judeţul Hunedoara, pe un teren aflat în intravilanul localităţii, în suprafaţă de 1000 mp, înscris în CF nr. 62170 Haţeg, nr.top 2306/1, conform proiect nr.18/2012, elaborat de către proiectant SC PRINCO IMPEX SRL Hunedoara, arhitect Rugescu Alexandru, beneficiar Organizaţia religioasă Martorii lui Iehova.
      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului, Arhitect sef, beneficiarului si Compartimentului Administraţie publica locala.

Haţeg, 29 octombrie 2012 
  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIn
                            
                        Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 

                             
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL

                           HOTĂRÂREA NR.122/2012
privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.42/2009

          Consiliul local al orasului Hateg, judetul Hunedoara;     
     Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune 
aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.42/2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc “ Retezatul” Haţeg.
  Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.9734/2012 şi a Avizului rezultat din raportul comisiei de specialitate al consiliului local nr.10340/2012;
         In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 9, art.45 alin.1 şi art.115 alin 1 lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                              HOTĂRĂŞTE:
         Art.1. Se aprobă modificarea art.5 din Hotărârea nr.42/2009, care va avea următorul conţinut:
       “ Stabileşte componenta Consiliului de administraţie, a organelor de conducere executivă şi a comisiei de cenzori ale Clubului Sportiv Orăşenesc „Retezatul ” Hateg, conform Anexei nr.2” . 
         Art.2. Se aprobă modificarea art.7 din Hotărârea nr.42/2009, care va avea următorul conţinut:
        ” Imputerniceşte pe domnul Basarabă Petru , să reprezinte Clubul Sportiv Orăşenesc „Retezatul” Haţeg la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal şi la Asociaţia Judeţeană de Fotbal.”
        Art.3. Se aprobă completarea Hotărârii nr.42/2009 cu art.12, care va avea următorul conţinut:
        „Se împuterniceşte preşedintele şi directorul economic să reprezinte clubul sportiv în raporturile juridice cu terţii ”.         
         Art.4. Se Abrogă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg nr.149/2009.
         Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, compartimentului juridic şi compartimentului Administraţie Publică Locală . 
 
 Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN        
                            
                    Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 

                             


                                    
                              JUDETUL HUNEDOARA
                                 ORASUL HATEG
                                CONSILIUL LOCAL
                           		                            			          
                         HOTĂRÂREA NR. 123/2012
privind aprobarea parcelării terenului intravilan înscris în CF nr.10 Haţeg , nr. top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4, în suprafaţă tabulară de 13439 mp


       Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;     
       Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune aprobarea parcelării terenului intravilan înscris în CF nr.10 Haţeg, nr.top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4, în suprafaţă tabulară de 13439 mp;
      Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.9805/2012 şi a Avizului rezultat din raportul comisiei de specialitate al consiliului local nr.10344/2012;
        In conformitate cu prevederile art. 879 alin.2 şi art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
          In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 2 lit.”c”, art. 45 alin.2 lit.”e” şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                              HOTĂRĂŞTE:

       Art.1.Aprobarea parcelării terenului intravilan înscris în CF nr.10 Haţeg ,nr.top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4, în suprafaţă tabulară de 13439 mp, în 2 parcele, după cum urmează:
      - Parcela nr.1, în suprafata de 48 mp,cu nr.top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4/25, proprietar orasul Haţeg - domeniu public, în administrarea Consiliului local.
- Parcela nr.2, în suprafaţă de 13391 mp, cu nr.top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4, proprietar orasul Haţeg - domeniu public , în administrarea Consiliului local.
 Art.2. Parcelarea terenului s-a făcut în conformitate cu documentaţia topografică întocmită  de topograf autorizat.
 Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Biroului CF Haţeg,Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,compartimentului Administraţie publică locală, Serviciului de cadastru si agricultura. 
Hateg, 29 octombrie 2012


  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                             Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 

                      

JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                             
HOTĂRÂREA NR.124/2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ P+M“ Hateg, str.1 Mai, Judeţul Hunedoara

      Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;
      Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ P+M “ Hateg, str.1 Mai, Judeţul Hunedoara;      
Având în vedere:
Avizul tehnic nr.4/2012, al Arhitectului şef a oraşului Haţeg; 
Raportul informarii si consultarii publicului, inregistrat sub nr.9578/18.10.2012, însotit de 
punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului – Arhitect sef, înregistrat sub nr. 9577/18.10.2012;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr. 
9579/2012 si avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10343/2012;
        In conformitate cu prevedrile art. 5 alin.1 si art.12 din Metodologia aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 si a Hotararii Consiliului local nr. 34/2011. 
   In temeiul dispoziţiilor Anexei nr.1 cap. B, pct.12 ^ 5 , col.3 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale art. 36 alin. 2 lit.,,c’’, alin. 5 lit. ,,c’’, art.45 alin.2 lit. ,,e’’, art.115 alin.1 lit. ,,b’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 ,republicata cu modificările si completările ulterioare;

                              HOTĂRĂSTE:

      Art.1.Insuseste raportul informarii si consultarii publicului, înregistrat sub            nr.9578/18.10.2012 , însotit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului – Arhitect sef, înregistrat sub nr.9577/18.10.2012. 
      Art.2. Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ P+M “ Hateg, str.1 Mai, Judeţul Hunedoara, pe un teren aflat în intravilanul localităţii, în suprafaţă de 1312 mp, înscris în CF Nr.61411, nr.cadastral 61411, conform proiect nr.07/2012, elaborat de către proiectant SC PADUREANCA PRODPROIECT SRL Haţeg, sef proiect arhitect Armasescu Dumitru , beneficiar ORASAN DAVID-MARIAN..
      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg , Arhitect sef, Compartimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului,beneficiarului si Compartimentului Administraţie publica locala.
Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN


                              Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 

                             
                                 
       


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                             
HOTĂRÂREA NR.125/2012
 privind constatarea că terenul în suprafaţă de 1115 mp, înscris în CF Nr.1 Silvaşu de Sus, nr.cadastral 2171 , se află pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg

Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara ;
        Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune constatarea că terenul în suprafaţă de 1115 mp, înscris în CF Nr.1 Silvaşu de Sus,nr.cadastral 2171 , se află pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg , cu menţiunea că acest teren a aparţinut comunei Silvaşu Superior, care în prezent conform Legii nr.2/1968 este sat aparţinător a oraşului Haţeg;
  Avand în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.9581/2012 si Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Nr.10332/2012;
            În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 lit. „c”, art. 45 şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 


                   H O T Ă R Ă Ş T E :


       Art.1. Se constată că terenul în suprafaţă de 1115 mp, înscris în CF nr.1 Silvaşu de Sus, nr.cadastral 2171 , fost pe teritoriul administrativ al comunei Silvaşu Superior, se află în prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, trecând din proprietatea comunei Silvaşu Superior în proprietatea privată a oraşului Haţeg, ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului pentru cadastru şi agricultură şi Compartimentului administraţie publică locală.


Hateg, 29 octombrie 2012 


  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN
                             
                            Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                              


HOTĂRÂREA NR.126/2012
privind aprobarea caietului de sarcini pentru activităţile de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinere domeniul public, din cadrul Serviciului de salubrizare al oraşului Haţeg


	Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune aprobarea caietului de sarcini pentru activităţile de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinere domeniul public, din cadrul Serviciului de salubrizare al oraşului Haţeg, activităţi care nu au fost cuprinse în caietul de sarcini aprobat prin anexa nr.2 la HCL nr.105/2009;
	Având în vedere:
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului nr.9717/2012;
Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10333/2012;
Hotărârea Consiliului local al oraşului Haţeg nr.105/2009 privind aprobarea înfiinţării serviciului de salubrizare al oraşului Haţeg; 
	In temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. 2 lit. ,,h” din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, art. 6 alin.1 lit. ,,h” din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, precum şi ale art. 36 alin. 2 lit. "d", alin.6 lit. ,,a” pct. 14, art.45 alin 2, şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificările şi completările ulterioare;

          HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini pentru activităţile de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinere domeniul public, din cadrul Serviciului de salubrizare al oraşului Haţeg, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie publică locală, Direcţiei tehnice, SC Bucura Prest SA Haţeg. 

Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN                             
                       Adoptată prin vot liber cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri

JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                              

HOTĂRÂREA NR.127/2012
privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinerea domeniului public, ce vor fi practicate de către SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012

	Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune stabilirea tarifelor pentru lucrările de măturat manual, măturat mecanic şi întreţinerea domeniului public, ce vor fi practicate de către SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, societate, la care oraşul Haţeg prin Consiliul local exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar majoritar, cu menţiunea că aceste activităţi sunt parte integrantă a serviciului de salubrizare a oraşului Haţeg, a cărei înfiinţare a fost aprobată prin HCL nr.105/2009; 
	Având în vedere:
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului 
nr.9716/2012;
Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10334//2012;
Cererea privind stabilirea tarifelor de salubrizare, înregistrată sub nr.9512/18.10.2012;
Fişa de fundamentare a tarifului pe elemente de cheltuieli;
Memoriul tehnico-economic prin care se justifică stabilirea tarifelor;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
	In temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. 1 lit. ,,l”, art.26 alin.4 şi 5 şi art. 27 alin.2 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin.3 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate prin Ordinul 109/2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C., precum şi ale art. 36 alin. 2 lit. "d", alin.6 lit. ,,a” pct. 14, art.45 alin 2, şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificările şi completările ulterioare;
          HOTĂRĂŞTE :
    Art.1. Aprobă tariful pentru măturat manual în sumă de 0,1325 lei/ mp.
    Art.2. Aprobă tariful pentru măturat mecanic în sumă de 0,012 lei/ mp.
    Art.3.Aprobă tariful pentru lucrările de întreţinere care se execută pe domeniul public, conform anexei care face parte integrantă din	prezenta	hotărâre. .
    Art.4. Tarifele aprobate la art. 1-3 nu conţin TVA.
    Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie publică locală, Direcţiei economice, Direcţiei tehnice, SC Bucura Prest SA Haţeg, urmând a fi adusă la cunoştinţă publică, prin afişare la panourile publice de afişaj şi prin postare pe pagina de internet a oraşului Haţeg. 

Haţeg, 29 octombrie 2012
  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                     Adoptată prin vot liber cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                              


HOTĂRÂREA NR.128/2012
privind ajustarea tarifului/m.c. la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012


	Consiliul local al oraşului Hateg;
Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg, prin care se propune ajustarea tarifului/m.c. la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pe baza fişei de fundamentare prezentată de către susnumita societate, la care oraşul Haţeg prin Consiliul local exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar majoritar;
	Având în vedere:
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilalitate al Primarului 
nr.9718/2012;
Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.10335/2012;
Cererea privind ajustarea tarifului din partea SC Bucura Prest SA Hateg, înregistrată sub
nr.9511/18.10.2012;
Fişa de fundamentare a tarifului pe elemente de cheltuieli;
Memoriul tehnico-economic prin care se justifică ajustarea tarifelor;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
	In temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. 1 lit. ,,l”, art. 26 alin.4 şi 5 şi art. 27 alin.2 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin.1 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate prin Ordinul 109/2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C., precum şi ale art. 36 alin. 2 lit. "d", alin.6 lit. ,,a” pct. 14, art.45 alin 2, şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificările şi completările ulterioare;

          HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobă tariful de 6,76 lei/persoana/lună, cu TVA inclus, la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pentru populaţia de la blocuri şi asociaţiile de proprietari (locatari).
Art.2. Aprobă tariful de 12,16 lei/persoana/lună, cu TVA inclus, la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pentru populaţie străzi oraş Haţeg (case de locuit).
Art.3. Aprobă tariful de 4,97 lei/persoana/lună, cu TVA inclus, la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pentru locuitorii localităţii Nălaţ-Vad.
Art.4. Aprobă tariful de 5,15 lei/persoana/lună, cu TVA inclus, la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pentru locuitorii satului Silvaşu de Jos.
Art.5. Aprobă tariful de 5,52 lei/persoana/lună, fără TVA, la gunoiul menajer ce va fi practicat de catre SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pentru locuitorii satului Silvaşu de Sus.

Art.6. Cantităţile minime de gunoi menajer care stau la baza încheierii contractelor de colectare şi transport menajer la instituţii publice şi agenţi economici de către SC Bucura Prest SA Haţeg rămân cele prevăzute în anexa la Hotărârea nr.54/2010.
Art.7. Tarifele/mc la gunoiul menajer, ce vor fi practicate de către SC Bucura Prest SA Haţeg, începând cu luna noiembrie 2012, pentru agenţii economici şi pentru molozul rezultat din demolări rămân cele stabilite prin art.1 şi 2 din Hotărârea nr.54/2010.
Art. 8. Se abrogă art. 3-6 din Hotărârea nr.54/2010.
Art. 9.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie publică locală, Direcţiei economice, Direcţiei tehnice, SC Bucura Prest SA Haţeg, urmând a fi adusă la cunoştinţă publică, prin afişare la panourile publice de afişaj şi prin postare pe pagina de internet a oraşului Haţeg. 


Haţeg, 29 octombrie 2012

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN


                     Adoptată prin vot liber cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                           		                            			                             
                              HOTARAREA NR. 129/2012
privind Completarea şi Modificarea Programului anual al Achiziţiilor publice, aprobat prin  Hotărârea nr.11/2012   Consiliul local al orasului Hateg, judetul Hunedoara;     
       Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune Completarea şi Modificarea Programului anual al Achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea nr.11/2012; 
      Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.9777/2012 şi Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate a consiliului local  nr. 10336/2012; 
        In temeiul dispoziţiilor art.4 alin. 8 şi alin.9 din HG. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. 2 lit.”b”, alin.4 lit.”e”, art.45 şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                 HOTARASTE:

        Art.1.Aprobă Completarea şi Modificarea Programului anual al Achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea nr.11/2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului Oraşului Haţeg,Direcţiei economice,Compartimentului achiziţii publice şi compartimentului administraţie publică locală. 
    

Hateg, 29 octombrie 2012


  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                      SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                           
                     Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru 
                                   
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL

                           		                            			                             
HOTĂRÂREA NR.130/2012
privind aprobarea predării către S.C. APAPROD SA – operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a STAŢIEI DE EPURARE- oraş Hateg


Consiliul local al oraşului Haţeg; 
    Examinand expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg prin care se propune aprobarea 
predării către S.C. APAPROD SA – operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a STAŢIEI DE EPURARE- oraş Hateg
      Având în vedere raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului       nr. 9837/2012 si avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate a Consiliului local nr.10337/2012.
	Văzând Hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 56/2009;
În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” şi ,,d”, alin. 5 lit. ,,a”, alin.6 lit. ,,a” pct. 14, art. 45 alin. 1 şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1 Se aprobă predarea către S.C. APAPROD SA – operatorul serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare a STAŢIEI DE EPURARE- oraş Hateg , conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Predarea-primirea se va face în baza unui Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat la data de 04.05.2009, între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA PREST HUNEDOARA », în calitate de autoritate delegantă şi S.C. APAPROD SA.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA PREST HUNEDOARA », SC APA PROD SA,Compartimentului juridic, Directiei tehnice, şi Compartimentului Administraţie publică locală . 

    Haţeg, 29 octombrie 2012
  

  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN

                      Adoptată prin vot liber cu 13 voturi pentru 

  JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
                         		                            			                                                       
                           HOTĂRÂREA NR. 131/2012
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

       Consiliul local al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;
       Examinând expunerea de motive a Primarului oraşului Haţeg şi raportul Compartimentului financiar-contabil prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012;
       Având în vedere Adresa Spitalului orăşenesc Haţeg nr.3726/24.10.2012, Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Nr.10076/2012 şi Avizul rezultat din raportul comisiei de specialitate ale consiliului local Nr.10338/2012;
       În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.”a”, art.45 alin.2 lit.”a”si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                     H O T Ă R Ă Ş T E :

       Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012,aprobat prin Hotărarea nr.2/2012 şi rectificat prin Hotărârile nr.19/2012, 98/2012 şi 108/2012, se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli, cu suma de   + 445 mii lei.
        Art.2.Veniturile, comparativ cu nivelurile aprobate se majorează cu următoarele influenţe:                                        
VENITURI – TOTALE :                                       + 445 mii lei             
   din care : 
Cap. 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de 
Sanatate ”  + 436,65 mii lei.
         Cap. 37.10.30 „ Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică ”      + 8,35 mii lei
  Art.3.Cheltuielile comparativ cu nivelurile aprobate se majorează cu următoarele influenţe:                                               
CHELTUIELI – TOTALE:                                        + 445 mii lei
 din care :
       Cap. 66.10 „Sanatate” + 445 mii lei, din care titlul 10 „Cheltuieli de personal” + 445 mii lei 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, compartimentului administraţie publică locală, Direcţiei economice şi prin grija acesteia Instituţiilor publice interesate.
Hateg, 29 octombrie 2012
 
  PRESEDINTELE SEDINTEI,                           CONTRASEMNEAZĂ,   
   DEMIAN VIOREL                                     SECRETAR,
                                                     PASCONI VALENTIN


                         Adoptată prin vot liber cu 16 voturi pentru